Biuletyn Informacji Publicznej
Menu główne:

Dane kontaktowe
Dokumenty:

Aktualności Statut Organizacja Osoby funkcyjne Rejestry, ewidencje i archiwa Sposoby przyjmowania spraw Redakcja

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW:
Obowiązujące przepisy prawne regulujące postępowanie w sprawach skarg i wniosków : - ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. KPA /Dz.U.z 2000 r. Nr 98,poz.1071 z późn.zm./ - rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków /Dz.U.Nr 5,poz.46/

1. Dyrektor Żłobka im. Kubusia Puchatka w przyjmuje skargi i wnioski codziennie w godzinach pracy placówki.

2. Dyrektor przyjmując skargi i wnioski sporządza protokół przyjęcia zawierający :
 • datę skargi
 • imię ,nazwisko i adres składającego skargę,
 • zwięzłe określenie sprawy,
 • imię i nazwisko przyjmującego skargę,
 • podpis składającego skargę.

  3. Przyjmowanie, rozpatrywanie, załatwianie i rejestrowanie skarg i wniosków koordynuje dyrektor lub zastępca dyrektora, który czuwa nad :
 • prowadzi rejestr skarg i wniosków,
 • udziela zgłaszającym się w sprawie skarg i wniosków niezbędnych informacji o toku załatwienia sprawy,
 • opracowuje analizy rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków.

  4. Jeżeli dyrektor otrzymał skargę i nie jest właściwy do jej rozpatrzenia, obowiązany jest niezwłocznie – nie później niż w terminie 7 dni – przekazać skargę właściwemu organowi, zawiadamiając jednocześnie skarżącego.

  5. Skarga powinna być rozpatrzona bez zwłoki, jednak gdy wymaga uzgodnień lub przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego – to powinna być załatwiona w terminie 1 miesiąca od daty otrzymania, a sprawy szczególnie skomplikowane nie później niż w ciągu 2 miesięcy od wszczęcia postępowania wyjaśniającego.

  6. W razie niemożności załatwienia sprawy w ciągu miesiąca, dyrektor lub zastępca dyrektora zobowiązany jest zawiadomić skarżącego o czynnościach podjętych w celu rozpatrzenia sprawy oraz o przewidywanym terminie jej rozpatrzenia.

  7. Pisemne zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi lub wniosku powinno zawierać : numer sprawy, wskazanie w jaki sposób skarga lub wniosek zostały załatwione oraz podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do załatwienia skargi lub wniosku.

  8. Odpowiedzi na skargi i wnioski podpisuje dyrektor lub zastępca dyrektora.